Algemene Voorwaarden Kieknou.com Fotografie

 

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming,

de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de

opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte

Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan

door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.

Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de

opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan

zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge

afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk

door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.4 Meerdere opdrachtnemers

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan

deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer, onder

vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan een ander verstrekt

Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft

verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de

ander, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht

De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk

uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te

behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

Voorzover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte

houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of

wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk

te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige,

deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor

kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve

strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdracht

gever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader

van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever

verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor reken-

ing en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen

hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de

uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak

voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna

deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever,

dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier

met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze

goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overge-

gaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen,

prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien

de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of

aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de

opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde

goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering

Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het

ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de

overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven ter

mijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdracht-

gever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming

binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aan-

vragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdracht

gever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de

opdrachtnemer.

2.8 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkda

gen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden

meegedeeld.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrechten industriële eigendom

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten

van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, het modellenrecht

en het auteursrecht - toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht

slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de

opdrachtnemer daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van

onderzoek naar het bestaan van octrooi-rechten, merkenrechten, tekening- of

modellenrechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid

van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde

gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of

verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande

toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer

openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij opdrachtnemer

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door

de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes,

maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of

(elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze

aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4. Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge

de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot

het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking

en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen

bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de

licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment

van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst

aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer

niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen

Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om

zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen in de

voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie

De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdracht-

gever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of

promotie.

Artikel 5. Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de

opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding

in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,

deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij

onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden

te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis

van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of

omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever,

heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de

administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten

controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever

niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze

controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na

het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige)

betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd

gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte

kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten,

daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en

incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van

de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste

10% van het factuurbedrag met een minimum van 113,45 euro.

6.2 Periodieke betalingen

De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te

brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van

de uitvoering van de opdracht.

6.3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde

betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met

op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten,

die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

6.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde

van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de

opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten

te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever

verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in

het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een

schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot

de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer

Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens

een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de

opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding,

het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte

werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond

waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden

dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als

toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal ten

minste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op

eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met

derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de

opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement

Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de

overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval

van faillissement of surceance van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is

het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde

ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de

opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij

herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor

geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden

voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door

schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van

ten minste drie maanden.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is

ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als

maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrecht hebbende over het werk

kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer

bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voort-

vloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking

tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte

materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst

indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdracht-

gever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en

duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven

van toeleveranciers.

e. fouten in het ontwerp of de tekstgegevens, indien de opdrachtgever, overeen-

komstig het bepaalde in art. 2.5, zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de

gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven

aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot

stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef

achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype

of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

9.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de

bedrijfsleiding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdracht-

nemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de

opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat

in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien

verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 45.378 euro of, indien het aan de

opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment

dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door

hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht

is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet

aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën

niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de

opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte

materialen en gegevens.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdracht-

nemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij

overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de

opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.

Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten

aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan

eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid

te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

10.4 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het

Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van

geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde

rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.