Algemene Voorwaarden Kieknou.com huwelijksreportages

 

Artikel 1

Tijdens de overeenkomst tot het maken van een huwelijksreportage

geeft Kieknou.com de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de

aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van zijn

beroepsplicht uit te voeren.

Artikel 2

Het aantal foto’s per onderdeel, de locatie van buitenopnamen, de

houding bij poses, de onderwerpen, worden gekozen door Kieknou.com uit de

mogelijkheden die in haar portfolio zijn aangegeven, tenzij het bruidspaar

uitdrukkelijk anders heeft besteld.

Artikel 3

Kieknou.com verbindt zich de gevraagde opnamen als professioneel te

maken, ontwikkelen en afdrukken. Zij is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen,

ontstaan door het wisselen van beschikbaar licht en/of door de in textiel

gebruikte kleurstoffen.

Artikel 4

De auteursrechten van de door Kieknou.com gemaakte opnamen blijven

altijd eigendom van de maker en zijn dan ook niet overdraagbaar. De opdracht-

gever/gebruiker heeft het recht deze foto ook voor publicatie doeleinden te

gebruiken, bij publicatie dient echter ten alle tijden de naam van de fotograaf te

worden vermeldt.

Artikel 5

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Kieknou.com. De bestanden zijn

eigendom van Kieknou.com en worden onder de juiste condities gearchiveerd.

De gemaakte foto’s mogen door Kieknou.com uitsluitend worden getoond als

bewijs van vakwerk in haar eigen werkomgeving, in haar portfolio of in het

kader van een vakwedstrijd. Een andere wijze van openbaar maken is slechts

toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van het bruidspaar.

Artikel 6

Voor toezending van fotowerk worden kosten in rekening gebracht.

Deze zal bestaan uit verpakkingskosten, portikosten en administratie kosten.

Artikel 7

Het basis materiaal blijft ten alle tijden eigendom van Kieknou.com.

Indien men de basisbestanden wenst te verkrijgen dan zijn hier kosten aan

verbonden.

Artikel 8

Afrekening van een fotoreportage en/of bijbestellingen geschiedt

uitsluitend bij vooruitbetaling en/of aflevering.

Artikel 9

Bij het vastleggen van de datum en de tijden betaalt het bruidspaar

altijd een reserveringsvergoeding van 250 euro van het basistotaal. Deze

vergoeding mag bij het afnemen en betalen van de gemaakte reportage -en

alleen dan- in mindering worden gebracht op de kosten van de reportage.

Artikel 10

Een onverhoopt technisch falen wordt gecompenseerd met gelijkwaardige

fotografie. Zou een technisch falen de gehele huwelijksvoltrekking zelf

betreffen, dan word uitsluitend de reportage de dag na de huwelijksvoltrekking

opnieuw gemaakt.

Artikel 11

Als Kieknou.com door overmacht niet in staat is de opdracht uit te

voeren -en alleen in dat geval- wordt de reserveringsvergoeding terugbetaald.

Artikel 12

Wanneer het bruidspaar de overeenkomst om een of andere reden

opzegt of wanneer een omstandigheid die het bruidspaar aangaat hoe dan ook

oorzaak is dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd, vervalt het reserverings-

bedrag aan Kieknou.com.

Artikel 13

Bij de verplaatsing van de opdracht naar een andere datum vervalt

eveneens de reserveringsvergoeding aan Kieknou.com, behoudens in hoge

uitzonderingsgevallen, zulks ter beoordeling aan Kieknou.com.